Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

+48 223086262

Możesz także wysłać nam wiadomość. Odpiszemy tak szybko jak się da!

sklep@realmeshop.pl

Regulamin sklepu internetowego

www.realmeshop.pl

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.realmeshop.pl prowadzony jest przez NextM Sp. z o.o. przy Al. KEN 36 lok 112B, 02-797 Warszawa, NIP: 9512392427, REGON: 361478696, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556751, e-mail: sklep@realmeshop.pl, telefon: 22 308 62 62

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.realmeshop.pl

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.realmeshop.pl

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c)  Sprzedawca – NextM Sp. z o.o. przy Al. KEN 36 lok 112B, 02-797 Warszawa, NIP: 9512392427, REGON: 361478696, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556751, e-mail: sklep@realmeshop.pl, telefon: 22 308 62 62. 

d) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

e) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f)   Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i)    Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

j)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,

k)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,

l)    Produkt –dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

m)   Koszyk –wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

n) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, 

o) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

p) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

q) Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

r)   Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.,

s)  Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na: 

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c)  prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności i ich akceptację. 

6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta na podstawie przesłania informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@realmeshop.pl

7. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu Internetowego. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.realmeshop.pl, niezbędna jest przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 10.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari). 

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

11. W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§2.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: 

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

c) złożenie Zamówienia drogą mailową,

d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d), niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 –15:00.

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@realmeshop.pl, wiadomości elektronicznej o chęci złożenia zamówienia.

10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 22 299 59 05.

11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

13. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu. 

14. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorą, o którym mowa w §1 pkt. 11 Regulaminu do momentu wysyłki Produktu. 

15. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

16. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 5dni roboczych.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3.

PŁATNOŚCI

1. W związku z realizacją Zamówień, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (faktura VAT).

5. Kupujący niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty: 

a) płatność przy odbiorze,

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c)  płatność internetowa –PayU

7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są wciągu 2 -5 dni roboczych od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 6c), niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w ciągu 2 - 5 dni roboczych od momentu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności 100% wartości Zamówienia.

10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 6b), c), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

11. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego www.realmeshop.pl obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

§4.

DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DPD/GLS.

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia wynosi co najmniej 99 zł.

5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Dla większości zamówień o wartości poniżej 99 PLN koszt wysyłki wynosi 10PLN.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5.

REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. 

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

6. Reklamacje należy kierować na adres:

Magazyn NextM

Szyszkowa 35/37

Budynek D, Brama D12

02-285 Warszawa

+48 22 308 62 62

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:  sklep@realmeshop.pl

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego –a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami (z pominięciem Przedsiębiorców o których mowa w §1 pkt. 11 Regulaminu) – zostaje całkowicie wyłączona.

§6.

GWARANCJA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.

2. Okres gwarancyjny oraz szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu. 

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 12 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 12 Regulaminu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 2.

2.  Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

c)  Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f)   szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

g) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)    Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j)    dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)  Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,

l)    umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)   umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.  Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4.  Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5.  Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Sprzedawca.

6.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży smartfona wraz z usługą.

7.  Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami oraz nie będących Przedsiębiorcami, o których mowa w § 1 pkt 12 Regulaminu – wówczas uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

2.  Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3.  Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

4.  Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§9.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.realmeshop.plsą własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. 

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.realmeshop.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.realmeshop.pl  oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku.

Załączniki do regulaminu sklepu:

Załącznik 1

Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 

Protokół reklamacji


Do pobrania: