Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

+48 223086262

Możesz także wysłać nam wiadomość. Odpiszemy tak szybko jak się da!

sklep@realmeshop.pl

Polityka Zwrotów

1.     Polityka zwrotów dotyczy zasad zwrotów towarów kupionych na odległość od Sprzedającego, tj. NEXTM Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000556751, NIP: 9512392427, REGON: 361478696, adres korespondencyjny: ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B 02-797 Warszawa, e-mail: sklep@realmeshop.pl, tel. 22 308 62 62, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestrowym: 000573908.

2.     Zwrotu może dokonać wyłącznie:

a)     Konsument - w  rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b)     Przedsiębiorca będący osobą fizyczną -  prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

3.     Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa pkt.2 powyżej przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

4.     Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

a)     w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: Szyszkowa 35/37 Budynek D, Brama D12, 02-285 Warszawa,

b)     w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@realmeshop.pl.

5.     W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca udostępnia wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki zwrotów.

6.     Odstępując od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwroty towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

7.     Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi wyłącznie Kupujący.

8.     Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.     W przypadku nieodpowiedniego  korzystania z towaru, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru i obniżyć kwotę podlegającą zwrotowi na następujących zasadach:

a)     Sprzedawca ocenia stan towaru pod kątem tego, czy podlegał on zwykłemu sprawdzeniu przez Kupującego, tak jak ma to miejsce przy zakupie w sklepie stacjonarnym, czy też towar był używany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru;

b)     Sprzedawca dokona oszacowania wartości towaru zwracanego względem towaru nowego, stosując kryterium finansowego oszacowania utraty wartości wskutek nadmiernego użycia towaru poprzez dokonanie oceny wartości handlowej towaru oraz dalszej użyteczności i przydatności nadmiernie użytego towaru dla innego Kupującego.

c)     Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami czyszczenia lub naprawy towaru;

d)     Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami opakowania towaru, jeżeli jego brak wpłynie na wartość towaru (obniży jego wartość lub uniemożliwi sprzedaż towaru przy zastosowaniu cen rynkowych towaru nowego).

e)     powstałą różnicę obciążymy Kupującego, kompensując wartość zwracanego towaru z wartością Towaru sprzedanego.

10.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie zawracanego towaru. Sprzedawca może pomniejszyć kwotę zwrotu, na zasadach określonych w punkcie poprzedzającym, jeśli zwrócony towar zostanie uszkodzony przez Kupującego, będzie nosił ślady użytkowania, które będą wskazywać na używanie towaru w celach innych niż wyłącznie sprawdzenie jego funkcjonalności.

11.  W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia zwracanego towaru podczas transportu do Sprzedającego:

a)     w razie samodzielnego wyboru metody dostawy i przewoźnika przez Kupującego, Kupujący, składa reklamacje na zasadach obowiązujących u danego przewoźnika;

b)     w razie zwrotu towaru zakupionego przez portal Allegro oraz skorzystania z metod dostawy oferowanych przez ten portal, Kupujący może skorzystać z formularza kontaktowego.

12.  Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

13.  Sprzedawca wystawi Kupującemu notę obciążeniową określającą wartość zwracanego towaru, ustaloną według zasad wskazanych w pkt. 9 niniejszej polityki.

14.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

15.  Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszej Polityce zwrotów, nie przysługuje w przypadku:

a)     umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

b)     szczególnych umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

c)     umów sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

d)     o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. Ustawy.

16.  Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy.

17.   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa si za niezawartą.

 

Załącznik nr 1: Formularz zwrotu