Dodawanie do koszyka...

REGULAMIN PROMOCJI Simapka

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji Simapka.
 • Organizatorem Promocji jest NextM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000556751.
 • Promocja organizowana jest za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.realmeshop.pl.
 • Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu promocji nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika promocji, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu promocji z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • Organizator udostępnia niniejszy Regulamin promocji nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.realmeshop.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy, w postaci 5% procentowej zniżki, naliczanej od wartości zamówienia bądź produktu, który Uczestnik promocji może jednorazowo wykorzystać na zakup produktu określonego zapisami niniejszego regulaminu bezpośrednio od Organizatora,
  • Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorem umowę sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Organizator – spółka NextM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000556751,
  • Partnera Organizatora - TEAM4U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000607853,
  • Regulamin promocji – niniejszy regulamin,
  • Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.realmeshop.pl, prowadzony przez Organizatora,
  • Uczestnik promocji – osoba, która otrzymuje w ramach Promocji organizowanej przez Organizatora Kod rabatowy od Partnera Organizatora.

§ 2. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 • Promocja trwa od 30.08.2021 r. do 30.08.2022 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. Informacja o wcześniejszym zakończeniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.realmeshop.pl.
 • Zakończenie okresu trwania Promocji nie może naruszać praw uczestników promocji nabytych przed jej zakończeniem.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Promocja skierowana jest do Konsumentów, którzy skorzystali z usług oferowanych przez kontrahentów Partnera Organizatora polegających na zarejestrowaniu karty prepaid, zakupie doładowania GSM lub karty podarunkowej oraz wyrazili zgodę na przesłanie materiałów o charakterze marketingowym.
 • Promocją objęte są produkty oferowane w Sklepie internetowym w dacie trwania Promocji, z wyłączeniem:
  • Akcesoriów
  • Smart Home,
  • Zestawów promocyjnych zawierających co najmniej dwa produkty oferowane przez Organizatora,
  • Terminowych ofert promocyjnych odbywających się w Sklepie internetowym w każdą środę w godzinach 9:00 – 12:00,
  • Innych produktów, które zostały wyłączone przez Organizatora z Promocji.  
 • Promocja polega na możliwości skorzystania przez Konsumenta z Kodu rabatowego, który uprawnia go do dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
 • Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

§ 4. REKLAMACJE

 • Uczestnik Promocji może złożyć pisemne zastrzeżenia (Reklamacja), jeżeli Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji.
 • Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika promocji Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@realmeshop.pl
 • Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika promocji, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników promocji nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.realmeshop.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.