Odpowiemy na Twoje pytania od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

+48 223086262

Możesz także wysłać nam wiadomość. Odpiszemy tak szybko jak się da!

sklep@realmeshop.pl

REGULAMIN PROMOCJI Simapka

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji Simapka.
 2. Organizatorem Promocji jest NextM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000556751.
 3. Promocja organizowana jest za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.realmeshop.pl.
 4. Promocja organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu promocji nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika promocji, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu promocji z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin promocji nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.realmeshop.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy, w postaci 5% procentowej zniżki, naliczanej od wartości zamówienia bądź produktu, który Uczestnik promocji może jednorazowo wykorzystać na zakup produktu określonego zapisami niniejszego regulaminu bezpośrednio od Organizatora,
  2. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorem umowę sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Organizatora drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Organizator – spółka NextM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000556751,
  4. Partnera Organizatora - TEAM4U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000607853,
  5. Regulamin promocji – niniejszy regulamin,
  6. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.realmeshop.pl, prowadzony przez Organizatora,
  7. Uczestnik promocji – osoba, która otrzymuje w ramach Promocji organizowanej przez Organizatora Kod rabatowy od Partnera Organizatora.

§ 2.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od 30.08.2021 r. do 30.08.2022 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. Informacja o wcześniejszym zakończeniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.realmeshop.pl.
 3. Zakończenie okresu trwania Promocji nie może naruszać praw uczestników promocji nabytych przed jej zakończeniem.

§ 3.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Promocja skierowana jest do Konsumentów, którzy skorzystali z usług oferowanych przez kontrahentów Partnera Organizatora polegających na zarejestrowaniu karty prepaid, zakupie doładowania GSM lub karty podarunkowej oraz wyrazili zgodę na przesłanie materiałów o charakterze marketingowym.
 3. Promocją objęte są produkty oferowane w Sklepie internetowym w dacie trwania Promocji, z wyłączeniem:
  1. Akcesoriów
  2. Smart Home,
  3. Zestawów promocyjnych zawierających co najmniej dwa produkty oferowane przez Organizatora,
  4. Terminowych ofert promocyjnych odbywających się w Sklepie internetowym w każdą środę w godzinach 9:00 – 12:00,
  5. Innych produktów, które zostały wyłączone przez Organizatora z Promocji.  
 4. Promocja polega na możliwości skorzystania przez Konsumenta z Kodu rabatowego, który uprawnia go do dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
 5. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

§ 4.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik Promocji może złożyć pisemne zastrzeżenia (Reklamacja), jeżeli Promocja realizowana jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji.
 2. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika promocji Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@realmeshop.pl
 4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika promocji, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników promocji nabytych przed ich wprowadzeniem. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej Stronie internetowej dostępnej pod adresem www.realmeshop.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.